Rengøringsplanlægning der matcher bæredygtigt byggeri

AcBaCl er skræddersyet til bæredygtigt byggeri

AcBaCl rengøringssystemet sikrer mindst mulig belastning af både mennesker og miljø, og derfor er det et perfekt match til ethvert bæredygtigt byggeri.

Når vi kun gør rent, hvor der er behov for det, og ikke spilder tid på at gøre rent i de områder, hvor der ikke er brug for det, sikrer vi mindst mulig brug af kemi, rengøringsmidler og vand. Rengøringen bliver nemlig mere effektiv, når den baseres på faktiske data i stedet for estimater og forventninger.

Image

Bæredygtigt byggeri og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Flere og flere ønsker løsninger, der belaster miljøet mindst muligt, og derfor er vi også stolte af, at AcBaCl lever op til 16 af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

 
Image

Delmål 3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening.

AcBaCl sikrer mindst mulig brug af kemi og mindsker overforbrug af ressourcer.

Image

Delmål 5.5: Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelse og beslutningstagelse.

De mange kvindelige ansatte i rengøringssektoren bliver vigtige øjne i bygningerne, fordi de straks kan melde tilbage med billeder og beskrivelser af uregelmæssigheder til den bygningsansvarlige ved hjælp af AcBaCl appen.

Image

Delmål 6.3: Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Ved at bruge AcBaCl gør vi det muligt at bruge færre kemikalier, så udslippet af farlige stoffer bliver reduceret.

Image

Delmål 6.4: Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Med AcBaCl sikrer vi, at vandforbruget er effektivt – og tilmed også reduceret, fordi der ikke spildes ressourcer på rengøring, hvor det ikke er nødvendigt.
Image

Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

AcBaCl bidrager til energiniveauet kan reduceres, fordi der kun gøres rent ud fra reelle behov og derfor spildes der ikke energi på at rengøre områder, der ikke har brug for det.
Image

Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

AcBaCl gør det muligt at øge effektiviteten af rengøringen gennem teknologisk innovation.

Image

Gradvist forbedre indtil 2030 den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med den 10‑årige Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og Produktion, med de udviklede lande i spidsen.

Grundprincipperne i AcBaCl understøtter en bedre udnyttelse af ressourcer samtidig med at miljøbelastningen minimeres.

Image

Delmål 9.4: Inden 2030, skal infrastrukturen og eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

AcBaCl bidrager til at industrier kan blive mere bæredygtige.

Image

Delmål 9.5: Videnskabelig forskning skal udvides og den teknologiske kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030, at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Med AcBaCl øger vi den teknologiske kapacitet i de industrielle sektorer, fordi AcBaCl understøtter intelligente bygninger, der gør brug af de nyeste, teknologiske udviklinger.

Image

Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

AcBaCl sikrer en bedre og mere miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier, og samtidig gør AcBaCl også, at der anvendes færre kemikalier, så udledningen reduceres.

Image

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Ved at anvende AcBaCl kan man reducere affaldsmængden væsentligt, fordi det forebygger overforbrug i rengøringssektoren.

Image

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

AcBaCl er med til at løfte rengøringen til en mere bæredygtig arbejds- og rapporteringsproces.

Image

Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

AcBaCl bidrager til at den offentlige indkøbspraksis får et bæredygtigt alternativ i forhold til rengøringssystemer.

Image

Delmål 12.A: Støtte udviklingslande i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

AcBaCl gør det muligt for udviklingslande at løfte deres produktioner i en bæredygtig retning omkring rengøringsplanlægning.

Image

Delmål 14.1: Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

AcBaCl bidrager til at reducere forureningen fra aktiviteter på land.

Image
Delmål 17.7: Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, efter gensidig aftale.
AcBaCl er en intelligent og bæredygtig løsning, som reducerer udledning kemikalier og mindsker både affaldsmængden og vandforbruget, og derigennem er det en miljømæssig skånsom løsning.

Kontakt os